Friday, May 05, 2006

การเปลี่ยนแปลงทางธรณีจากกระบวนการภายนอกโลก(เปลือกโลก)


การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
เปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่เปลือกโลกส่วนที่เป็นของแข็งส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหินและชั้นหินหลายชนิด การที่เราจะดูการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกส่วนที่เป็นของแข็งจะต้องมีการศึกษาการเปลี่ยนของหิน
การเปลี่ยนแปลงของหิน

หินแต่ละชนิดเปลี่ยนแปลงต่างกันคือ หินมีหลายชนิดและองค์ประกอบของหินแต่ละชนิดก้แตกต่างกัน ทำให้หินแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่ต่างกัน ทำให้หินแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันด้วยทั้งทางกายภาพและทางเคมี หินบางชนิดแตกง่ายเมื่อมีแรงมากระทำ เช่น ใช้ค้อนทุบ บางชนิดใช้ค้อนทุบก็ไม่แตก บางชนิดทำปฏิกิริยากับกรด บางชนิดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อนจัด ๆ ดังนั้นปัจจัยบางนิดอาจทำให้หนชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่มารถทำให้หินอีกชนิดหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง แสดงว่าคุณสมบัติของหินทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ต่าง ๆ กันในธรรมชาติ

ความร้อนทำให้หินเกิดการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดได้ เพราะทำให้หินเกิดการกระเทาะหรือเกิดรอยแตกร้าวในชั้นหิน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเท่านั้น เราสามารถทดลองได้โดยนำก้อนหิรมาเผาไฟ เช่น หินปูน หินดินดาน หินแกรนิต หินทราย หินควอตไซต์ มาเผาให้ร้อน แล้วเทหินร้อนลงในน้ำเย็น จะเห็นได้ว่าหินบางชนิดจะเกิดการแตกร้าวได้ เพราะหินเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว เมื่อได้รับความเย็นจะหดตัว เนื่องจากว่าองค์ประกอบแต่ละนิดในหินมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวไม่เท่ากัน จึงทำให้หินเกิดการแตกร้าวได้เมื่อได้รับความเย็น ซึ่งในธรรมชาติอุณหภูมิของเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อหินได้รับความร้อนจัดและเย็นจัดก็จะเกิดการแตกร้าว หรือมีการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและรูปร่าง

การกร่อนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การกร่อน หมายถึง กระบวนการที่ทำให้สารเปลือกโลกหลุดออกไป อันเนื่องจากการกระทำของธารน้ำใต้ดิน กระแสคลื่น การแสลม และรน้ำแข็ง
สาเหตุของการกร่อน ขึ้นอยู่กับตัวการหลายชนิด ได้แก่ กระแสน้ำ กระแสลม คลื่น ปฏิกิริยาเคมี การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และแรงโน้มถ่วงของโลก

1.การกร่อนโดยกระแสน้ำ

กระแสน้ำจะกัดเซาะเปลือกโลกให้สึกกร่อนพังทลายลงมาและพัดพาเอาชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่หลุดออกมาให้เคลื่อนที่ไปและเกิดการทับถม


การเปลี่ยนแปลงทางธรณีจากกระบวนการภายนอกโลก(เปลือกโลก)


การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
เปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่เปลือกโลกส่วนที่เป็นของแข็งส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหินและชั้นหินหลายชนิด การที่เราจะดูการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกส่วนที่เป็นของแข็งจะต้องมีการศึกษาการเปลี่ยนของหิน


การเปลี่ยนแปลงของหิน

หินแต่ละชนิดเปลี่ยนแปลงต่างกันคือ หินมีหลายชนิดและองค์ประกอบของหินแต่ละชนิดก้แตกต่างกัน ทำให้หินแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันด้วยทั้งทางกายภาพและทางเคมี หินบางชนิดแตกง่ายเมื่อมีแรงมากระทำ เช่น ใช้ค้อนทุบ บางชนิดใช้ค้อนทุบก็ไม่แตก บางชนิดทำปฏิกิริยากับกรด บางชนิดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อนจัด ๆ ดังนั้นปัจจัยบางนิดอาจทำให้หนชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่มารถทำให้หินอีกชนิดหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง แสดงว่าคุณสมบัติของหินทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ต่าง ๆ กันในธรรมชาติ

ความร้อนทำให้หินเกิดการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดได้ เพราะทำให้หินเกิดการกระเทาะหรือเกิดรอยแตกร้าวในชั้นหิน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเท่านั้น เราสามารถทดลองได้โดยนำก้อนหิรมาเผาไฟ เช่น หินปูน หินดินดาน หินแกรนิต หินทราย หินควอตไซต์ มาเผาให้ร้อน แล้วเทหินร้อนลงในน้ำเย็น จะเห็นได้ว่าหินบางชนิดจะเกิดการแตกร้าวได้ เพราะหินเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว เมื่อได้รับความเย็นจะหดตัว เนื่องจากว่าองค์ประกอบแต่ละนิดในหินมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวไม่เท่ากัน จึงทำให้หินเกิดการแตกร้าวได้เมื่อได้รับความเย็น ซึ่งในธรรมชาติอุณหภูมิของเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อหินได้รับความร้อนจัดและเย็นจัดก็จะเกิดการแตกร้าว หรือมีการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและรูปร่าง

การกร่อนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

การกร่อน หมายถึง กระบวนการที่ทำให้สารเปลือกโลกหลุดออกไป อันเนื่องจากการกระทำของธารน้ำใต้ดิน กระแสคลื่อน การแสลม และรน้ำแข็ง

สาเหตุของการกร่อน ขึ้นอยู่กับตัวการหลายชนิด ได้แก่ กระแสน้ำ กระแสลม คลื่น ปฏิกิริยาเคมี การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และแรงโน้มถ่วงของโลก